Вариант 1

Виж вариант 2

ПроКонсулт 1 ООД

≡ Меню

За нас
Услуги
Цени
Контакти

За нас:

Фирма ПроКонсулт 1 ООД е създадена през 2007 година, с предмет на дейност: извършване на услуги - консултантски, счетоводни, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството.

▲ ▲ ▲

Услуги:

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ
1. Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан, съобразени с нуждите на дейността Ви.
2. Текуща обработка на първичните счетоводни документи -проверка,класиране,съхраняване.
3. Текущо осчетоводяване на стопанските операции
4. Обработка на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път.
5. Водене на складови наличности
6. Начисляване на амортизации. Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите
7. Ежемесечно изготвяне и подаване към данъчния орган на Дневник за покупките, Дневник за продажбите и Справка-декларация по Закона за данък върху добавената стойност, както и на всички други декларации, свързани с възстановяване на ДДС по електронен път;
8. Декларацията за дължими данъци от наеми;
9. Изготвяне и подаване на VIES декларации.
10. Изготвяне и подаване на интрастат декларации.
11. Обработка на отчетите от касовите апарати на клиента
12. Обработка на извлеченията от банковите сметки на клиента
13. Обработка на документи за командировка и изготвяне на авансов отчет
14. Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителните и данъчните задължения на фирмата към бюджета; Интернет банкиране;

ЛИЧЕН СЪСТАВ И РАБОТНИ ЗАПЛАТИ:
1. Изготвяне на трудови договори и анекси към тях, длъжностни характеристики, допълнителни споразумения, заповеди за назначаване или за прекратяване на трудови правоотношения  и подаване на необходимата информация за това в НАП.
2. Ежемесечно изготвяне и изчисляване на ведомост за работна заплата;
3. Изготвяне и подаване на декларации обр.1 и обр.6
4. Изготвяне и подаване на уведомления по чл.62,ал.4 от КТ,
5. Регистрация на болнични листове за служители и работници.
6. Изготвяне на документи за пенсиониране;
7. Изготвяне на сметки за изплатените суми и служебни бележки за дохода на лицата;
8. Попълване на трудови и осигурителни книжки.
9. Изготвяне удостоверения, служебни бележки и др. за персонала
10. Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителните задължения на фирмата към бюджета

СЧЕТОВОДНИ КОНСУЛТАЦИИ
Всички консултации са безплатни при сключен договор за счетоводно обслужване!
1. Консултации отностно оптимизиране на данъците
2. Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси
3. Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
4. Консултиране и съдействие при регистриране на фирма

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
1. Събиране на документи от офиса на клиента.
2. On-line банкиране
3. Подaване на документи към различни институции
4. Първоначална регистрация и пререгистрация на фирми в Агенция по вписванията
5. Регистрация и дерегистрация по ЗДДС
6. Регистрация на фискални устройства
7. Удостоверения за актуално състояние, наличие или липса на задължения
8. Представителство и защита при провеждане на ревизии  и одит

▲ ▲ ▲

Цени:

Цени на счетоводни услуги – абонаментно месечно счетоводно обслужване:

Фирми, нерегистрирани по ЗДДС

1. Счетоводни услуги за фирми с до 50 документа месечно – 100 лв.

2. Счетоводни услуги за фирми с от 51 до 100 документа месечно – 150 лв.

3. Счетоводни услуги за фирми с над 101 документа месечно – по договаряне.

 

Фирми, регистрирарани по ЗДДС

1. Счетоводни услуги за фирми с до 50 документа месечно – 150 лв.

2. Счетоводни услуги за фирми с от 51 до 100 документа месечно – 200 лв.

3. Счетоводни услуги за фирми с над 101 документа месечно – по договаряне.

! Увеличение на стандартната цена при персонал над 2 души - по 10 лв. за всяко лице над 2-те лица!

Допълнителни такси за счетоводни услуги при абонаметно счетоводно обслужване:

1. Подготовка на документи за регистрация на фирма - 100 лв. за първи съдружник, и по 50 лв. за всеки следващ.

2. Регистрация по ЗДДС на новорегистририрана фирма, без да е започнала дейност - 100 лв.

3. Регистрация по ЗДДС на фирма с дейност - 200 лв.

4. Годишно приключване : 1 месечно възнаграждение.

5. Обработка на стари периоди - 50% от договореното месечно обслужване за всеки стар месец.

6. Междинни отчети - 50% от месечното възнаграждение за счетоводни услуги.

7. Фирма, която НЕ извършва дейност - 100 лв. за годишно счетоводно и данъчно приключване.

8. Данъчни ревизии - 2 % от възстановения данък или осигуровки (когато такива се възстановяват) но не по-малко 200 лв.

9. Проверки от Инспекция по труда - не по-малко от 200 лв.

10. Изготвяне на документи за кандидатстване за заеми - 100лв.

11. Документи за подновяване на заеми - 100лв.

12. Изготвяне на документи за кандидатсване за лизинг - 100лв.

13. Взимане на документи от офиса на клиента 20 лв.

14. Счетоводни и данъчни консултации - 30 лв. на час.

15. Попълване на годишна данъчна декларация на физическо лице - 50 лв.

▲ ▲ ▲

Контакти:

ПроКонсулт 1 ООД

Булстат: 123456789

Гр. София, жк Гео Милев, бул. Шипченски проход 63, ет. 4

Мобилен: ☎ +359 884 77 77 77

Работно време: Понеделник до Петък, от 9:00 до 18:00 h.

Лице за контакти: Иван Иванов

Уеб сайт: proconsult-1-ood.osk.bg

▲ ▲ ▲

All Rights Reserved